Shimamoto Shozo

networker:

Shimamoto Shozo
1961, Osaka (Japan) – 2013, Osaka (Japan)
SHIMAMOTO 3
SHIMAMOTO 4
SHIMAMOTO 1
SHIMAMOTO 2